September 26, 2021 7:02 pm

ฉีดวัคซีน Booster Dose อาจต้องเช็คประกันก่อนว่าคุ้มครองหรือไม่?

หลายคนในตอนนี้ได้ยินข่าวเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน เข็มที่สาม หรือที่เรียกว่า Booster Shots กันแล้ว นั่นก็คือ การฉีดเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ให้สูงขึ้น ซึ่งจะทำให้สามารถต่อกรกับ […]