October 17, 2021 9:39 pm
ประกันเดินทางมีแบบไหนบ้าง ทำไมถึงควรทำ?

ประกันเดินทางมีแบบไหนบ้าง ทำไมถึงควรทำ?

รู้ไว้ไม่มีพลาด ทำไมถึงต้องทำประกันเดินทาง

ประกันเดินทาง ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความคุ้มครองประกันภัยในกรณีของการกระจายความเสี่ยง สำหรับการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยว การเดินทางไปสัมมนางาน หรือการเดินทางเนื่องในกรณีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางทั้งในประเทศ ไปจนถึงการเดินทางออกต่างประเทศ ซึ่งเราคงจะคุ้นเคยกับในส่วนของประกันเดินทางกันอย่างแน่นอน สำหรับประกันเดินทางนั้นถือได้ว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงในส่วนของความคุ้มครอง เมื่อคุณต้องการเดินทางไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครองสำหรับการเดินทางในประเทศหรือการเดินทางไปยังต่างประเทศ แต่ส่วนใหญ่แล้วคนจะนิยมเลือกทำประกันเดินทางสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศมากกว่า

ซึ่งประกันเดินทางถือได้ว่าเป็นประกันภัยรูปแบบหนึ่ง โดยทางบริษัทประกันได้มีการออกแบบกรมธรรม์ออกมาเพื่อตอบโจทย์สำหรับผู้ที่เดินทางหรือผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยว หรือต้องการเดินทางอยู่บ่อยครั้ง เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงสำหรับการเดินทางซึ่งในส่วนของประกันเดินทางมีทั้งการเลือกทำประกันเดินทางแบบรายเที่ยวและการทำประกันเดินทางแบบรายปี โดยการเลือกทำประกันแบบรายเที่ยวนั้นเราสามารถเลือกใช้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยว ใน 1 ครั้ง จะมีช่วงระยะเวลาของวันเดินทางตามที่เรากำหนดอัตราค่าเบี้ยประกันภัยจะขึ้นอยู่กับจำนวนวันเดินทางความคุ้มครอง ไปจนถึงกรมธรรม์ที่เราต้องการความคุ้มครองที่เหมาะสำหรับคนที่เดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆ นั่นก็คือประกันเดินทางแบบรายปี ซึ่งจะมีข้อกำหนดของกรมธรรม์ อาทิ เดินทาง 120 วันใน 1 ปี สามารถเลือกวันเดินทางหรือจำนวนวันเดินทางตามที่คุณต้องการได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ไม่เกินจำนวนวันที่ระบุไว้ในกรมธรรม์นั่นเอง

ประกันเดินทางคุ้มครองอะไรบ้าง?

  • สำหรับประกันเดินทางส่วนใหญ่แล้วนั้นจะมีความคุ้มครองที่ใกล้เคียงกันซึ่งความคุ้มครองหลักๆ สำหรับประกันเดินทางมีดังนี้
  • ความคุ้มครองในกรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะของผู้เอาประกันภัย
  • ความคุ้มครองในกรณีของกระเป๋าเดินทางชำรุดสูญหายหรือความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
  • ความคุ้มครองในกรณีของเที่ยวบินถูกยกเลิกเที่ยวบินล่าช้าจากสายการบิน
  • คุ้มครองในกรณีของหากมีทรัพย์สินสูญหายหรือเอกสารสำคัญสูญหาย
  • ให้ความคุ้มครองในส่วนของกรณีการรักษาอาการเจ็บป่วยหรือการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน

ความคุ้มครองเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นความคุ้มครองหลักๆ สำหรับประกันเดินทางซึ่งเรียกได้ว่าประกันเดินทางโดยเฉพาะการเลือกเดินทางในต่างประเทศนั้น ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจำเป็น นอกจากจะช่วยกระจายความเสี่ยงจากสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้แล้วนั้นสำหรับการทำประกันเดินทางในการเดินทางท่องเที่ยวแถบยุโรปนั้น จำเป็นต้องทำประกันเดินทางเพื่อยื่นขอวีซ่าเชงเก้น โดยประกันเดินทางควรมีวงเงินประกันไม่น้อยกว่า 30,000 ยูโรหรือ 1,500,000 บาท ซึ่งแต่ละประเทศจะมีการกำหนดรายชื่อประกันภัยที่สามารถใช้ยื่นวีซ่าเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกัน

ซึ่งการทำประกันเดินทาง ถือได้ว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงสำหรับการเดินทางที่เราสามารถเลือกวางแผนความคุ้มครองซึ่งประกันเดินทางนั้นมีหลากหลาย ในส่วนของค่าเบี้ยประกันราคาเริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่น ขึ้นอยู่กับความคุ้มครองไปจนถึงทุนประกันที่คุณต้องการได้รับอย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีหลากหลายบริษัทประกันภัยรวมไปถึงสายการบินที่ได้มีการเปิดให้คุณสามารถเลือกซื้อประกันเดินทาง โดยคุณสามารถเลือกเปรียบเทียบความคุ้มครองและความคุ้มค่าสำหรับการค้ำประกันเดินทางสำหรับคุณ ให้ได้มากที่สุดได้ด้วยเช่นเดียวกัน

ข้อมูล รวมทริค วางแผนซื้อประกันเดินทางแบบไหนให้ไม่โป๊ะ!

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *